Behandlingsmetoder

Blant annet følgende behandlingstilnærminger benyttes av psykologene i Oslo psykologklinikk.

Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Metakognitiv terapi retter seg spesielt mot en form for tenkning som kjennetegner en rekke psykiske lidelser. Denne typen tenkning, kalt kognitiv oppmerksomhetssyndrom (KOS), består av bekymring, grubling, oppmerksomhet på farer, og uhensiktsmessige mestringsstrategier. Dette bidrar til å opprettholde psykiske vansker, og kan i tillegg medføre en sårbarhet for å utvikle nye psykiske plager. Behandlingsfokuset i metakognitiv terapi går ut på på å sette pasienten i stand til å redusere tiden man bruker i KOS, og til å øve opp en mer avkoblet og fleksibel tenkning.

Positiv psykologi er en nyere retning i psykologien der oppmerksomheten rettes mot psykologisk helse og velvære snarere enn mot psykisk lidelse og behandling. Begreper som lykke, livskvalitet, mestring, optimisme og resiliens står sentralt i positiv psykologi.
 
Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor psykologen gir pasient kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose. Behandlingsformen skal gi informasjon og en slags undervisning i den aktuelle lidelsen. Hensikt er at pasienten skal få kunnskap om hvordan de kan mestre sykdommen på best mulig måte i hverdagen. Man lærer bl.a. hvordan gjenkjenne symptomer på lidelsen, slik at evt. tilbakefall kan forebygges. Forskning viser at denne metoden kan bidra til å redusere og forebygge psykisk sykdom.